KUJAWY POMORZE Portal informacyjny o wsparciu społeczno-gospodarczym oferowanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przeciwdziałania COVID-19

search

Deklaracja dostępności

Portal informacyjny o wsparciu społeczno-gospodarczym oferowanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przeciwdziałania COVID-19 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wsparcie.kujawsko-pomorskie.pl.

Data publikacji: 2020-09-14

Data aktualizacji: 2020-09-16

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wszystkie filmy zamieszczane w serwisie mają dodane napisy.

Wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, dostępne poprzez czytniki

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych funkcjonujących w ramach używanej przeglądarki.

Data sporządzenia: 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez portal oraz wsparcia zewnętrznego podmiotu konsultacyjnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest:

Joanna Kornek, tel. 566521016 , e-mail: sosmusic@sosmusic.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.